fig1.jpg

2. Afbakening

images/fig4.jpg

STREAM richt zich op het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen. Het project bestrijkt de lokaliteiten uit het huidige België die deel uitmaakten van deze vorstendommen tijdens de vroegmoderne periode. Dit gebied stemt grotendeels overeen met de hedendaagse provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en het gewest Brussel. Tijdens de vroegmoderne periode vormde het een van de meest bevolkte en verstedelijkte regio's van West-Europa. Fundamentele economische transities, zoals de omschakeling van de agrarische sector en de opkomst van de nijverheid, namen reeds vroeg een aanvang in deze streken.

Voor STREAM komen in aanmerking alle kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen op basis waarvan regionaal gediversifieerde datareeksen kunnen worden samengesteld. Bij de selectie wordt vooral gekeken naar de toepassingswaarde die het vroegmoderne materiaal voor het wetenschappelijk onderzoek heeft. De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar bronnen die informatie bevatten over de samenstelling van de bevolking: de demografische kenmerken, de huishoudstructuur, de beroepssituatie enz. Deze gegevens zijn terug te vinden in allerhande bevolkingslijsten die naar aanleiding van fiscale tellingen, kerkelijke richtlijnen of andere initiatieven het licht zagen. Daarnaast reconstrueert STREAM het bevolkingsverloop aan de hand van de dopen, de huwelijken en de begrafenissen die in de parochieregisters staan opgetekend. Verder komen economische, fiscale en sociale bronnen aan bod die aan de hoger beschreven criteria beantwoorden. Voorbeelden in dit verband zijn landbouwtellingen (vee, teelten), kohieren voor de inning van belastingen (XXste penning) en lijsten van personen die armensteun ontvingen. Last but not least vermelden we gebiedsdekkende kaarten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur, wat in deel 3 (ruimtelijke dimensie) wordt beschreven.1. Opzet en doelstellingen
2. Afbakening
3. De ruimtelijke dimensie
4. Uitvoering

Disclaimer