fig1.jpg

3. De ruimtelijke dimensie

images/fig4.jpg

Bij de opbouw van de onderzoeksinfrastructuur speelt de ruimtelijke component een belangrijke rol. De beschouwde statistieken hebben betrekking op lokaliteiten waarvan de ligging een geschikte basis vormt om de zeer uiteenlopende datasets aan elkaar te koppelen en vanuit een vergelijkend perspectief te bestuderen. In het kader van het project STREAM wordt een spatiotemporeel referentiesysteem op maat ontwikkeld dat vergelijkend onderzoek in tijd en ruimte mogelijk maakt. Dit systeem fungeert als de ruggengraat van het project. Het staat in voor de opslag, koppeling, bewerking en voorstelling van historische gegevens. De geografische bestanden die STREAM genereert, worden geput uit gebiedsdekkende basiskaarten. Voor de beschouwde periode vormt de kabinetskaart van Ferraris (1770-1777) een eersterangsbron. Deze kaart wordt aan de hand van het meest originele exemplaar dat in Wenen wordt bewaard, manueel gevectoriseerd en vervolgens vergeleken met actuele topografische kaarten om geometrische afwijkingen weg te werken. Andere grootschalige kaarten kunnen in de toekomst aan de infrastructuur worden toegevoegd. Op die wijze komt een reeks tot stand die een reconstructie van het landschap, de bewoning, de grenzen en de verkeersinfrastructuur op een aantal momenten in de geschiedenis voor het beschouwde gebied weergeven.1. Opzet en doelstellingen
2. Afbakening
3. De ruimtelijke dimensie
4. Uitvoering